Seizoenkaart 2021 - 2022

NAVIGATION
SOCIAAL
ADRES Kuillaan hoek Zanderslootweg locatie: Heilooerbos in Heiloo
CONTACT email: info@ijsbaanheiloo.nl telefoon: bij ijs bereikbaar onder nummer 072 - 511 41 24
1

TOEGANG

ingang Zandersloot, hoek Kuillaan

en

Openingstijden

bij ijs op de baan:

Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur tot 21.00 uur - Zondag vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur - Geen parkeerfaciliteiten
Seizoenkaart per persoon 7,50 Seizoenkaart (*) 5,00 bij voorverkoop ( voor 1 december van ieder jaar betaald, wordt aan huis bezorgd !!! ) Dagkaart (**) aan het loket 3,00 tijdens ijsperiode - Kind(eren) t/m 11 jaar - gratis toegang Kaarten bestellen gaat via de mail: info@ijsbaanheiloo.nl (*) als er in een winterseizoen niet op de ijsbaan in Heiloo geschaatst kan worden, heeft de kaarthouder recht op éénmalige toegang tot de IJsbaan De Meent te Alkmaar. (**) voor scholen kunnen speciale tarieven worden aangevraagd.
NATUURIJSBAAN HEILOO

WELKOM

op de website van de Natuurijsbaan in Heiloo met een 400 meter baan, een recreatiebaan, aparte delen voor kinderen om te (leren) schaatsen, schoonrijden en een ijshockeyveld. Uiteraard met Koek en Zopie.
HISTORIE BIJNA 100 JAAR De Heilooër IJsbaan bestaat al sinds december 1924. - Na een traditie van schaatsen op de vijver en grachten van het landgoed Nijenburgh werd in 1924 door jonkheer H. van Foreest een stuk grond, gelegen aan de Zanderslootweg – hoek Kuillaan met medewerking van direct betrokken huurder, beschikbaar gesteld om in de winter te kunnen schaatsen. - De gedachte om in de Heiloo ijssport te beoefenen was ontstaan op een bestuursvergadering bij de plaatselijke Voetbalvereniging V.V.H. Er kon vanwege vorst niet op de velden worden gespeeld. En zo kwam ter sprake of het beoefenen van ijssport een mogelijkheid was om ook in de winterperiode actief te blijven. - Bij het zoeken naar een geschikte ijsvlakte met enige beschutting werd de aandacht gevestigd op een stuk terrein in de bossen van Nijenburgh. Dit initiatef leidde tot overleg met de plaatselijke IJsclub (zonder ijsbaan). Overleg tussen beider Besturen gaf aanleiding tot het maken van een afspraak over dit plan met de familie Van Foreest, eigenaar van het terrein. - De heren W. van der Vall, namens V.V.H., en C. Zeeman namens de IJsclub namen op zich om aan de heeren Van Foreest te gaan vragen of en op welke voorwaarden de beschikking over het terrein zou kunnen worden verkregen. Zowel Jonkheer N. van Foreest, burgemeester van Heiloo als jhr. H. van Foreest waren zeer enthousiast over dit initiatief en opzet van dit plan en zegden alle medewerking toe. Als bijdrage in de eventueel te maken kosten stelden zij ieder een bedrag van f 100,00 beschikbaar. De hulp van de heer J.J. Mann werd ingeroepen om als deskundige van advies te dienen of het terrein als ijsbaan geschikt zou zijn te maken. - Zo volgden in de loop van 1924 diverse besprekingen elkaar op en ontstond bij beide verenigingen de mening dat het oprichten van een afzonderlijke vereniging voor het daarstellen en exploiteren van een ijsbaan de beste was. Ondertussen was het terrein door heer Mann bekeken, gewaterpasd en in tekening gebracht. De horizontale ligging was niet zo bijzonder gunstig. Het terrein liep naar het oosten gemiddeld 50 cm op. Aan de andere zijde van de Zanderslootweg ligt een terrein dat bijna waterpas is gelegen en daardoor beter geschikt werd geacht. Echter minder beschut. - - - - De keuze viel uiteindelijk op het meer beschutte stuk terrein, temeer omdat het water ondanks het verloop toch op dit terrein kan worden gehouden. En zo begon de start voor de aanleg van natuurijsbaan op een mooi plekje in het bos. Dit stuk land, ter grootte van 3 ½ hectare en in een driehoek gelegen, was in huur bij de heer Willig. Door bemiddeling van de jhr. H. van Foreest, stemde deze huurder er in toe, dat op het terrein een ijsbaan zou worden aangelegd. - UIt bestuursleden van beider verenigingen werden een viertal commissies benoemd. In de Financiele: de heren Jhr. H. van Foreest, P. Klopper en H.E. Deekens; in de Technische: de heren J.J. Mann, P.A. Holtes en C. Zeeman; in de Perscommissie: de heren J. v.d. Vall en P. de Jager jr. en in de Statutencommissie: de heren W. v.d. Vall en W.Bruul. - De jonkheer H. van Foreest werd verzocht om tijdelijk het voorzitterschap van de nieuwe vereniging te aanvaarden, alsook de heer W. Bruul als tijdelijk secretaris. Beide heren aanvaarden deze voorlopige functie. - Op 5 november 1924 wordt in aanwezigheid van alle commissieleden en met algemene stemmen besloten tot oprichting eener Vereeniging tot aanleg en exploitatie van een ijsbaan “. Daarmee was de vereniging IJSBAAN HEILOO geconstitutioneerd. - Negen dagen later worden op de 2de Bestuursvergadering nog 3 bestuursleden bij acclamatie toegevoegd. De ontwerpartikelen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden artikelgewijs besproken. Hierna stelt Voorzitter voor om de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aldus vast te stellen, waartoe met algemene stemmen wordt besloten. - Uit het beknopte jaarverslag van secretaris Bruul over 1924 - 1925 valt o.a. te lezen dat er deze winter wel een baan was, maar geen ijs. En dat het water op het terrein gehouden kan worden en daarmee was het advies van de heer Mann uitgekomen. Door het uitblijven van de vorst bleef het ledental verre beneden de verwachtingen. En was het voor het Bestuur een hele toer de financien enigszins te regelen. Tot dusver is het daarin geslaagd, met “ de wensch dat onze nu nog kleine Vereeniging eens heel groot moge worden “. Een kwestie bij de Gemeenteraad speelde van het Bestuur van de Vereniging Heiloo Vooruit, waardoor de RK bestuursleden zich verplicht voelden hun functie bij het Bestuur van de IJsbaan neer te leggen. Pas in december 1925 was er voldoende ijs(vloer) om de Natuurijsbaan voor het eerst in gebruik te kunnen nemen. - - In 1966 werd de eenheid Nijenburgh en het Heilooerbos, een verkoop van 71 ha bos, verkocht aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De ijsbaan maakt nog steeds deel uit van deze gronden en betaalt daarvoor een jaarlijkse pacht.
emailadres: info@ijsbaanheiloo.nl website www.ijsbaanheiloo.nl

FEITEN

2
3
NAVIGATION
ADRES Kuillaan hoek Zanderslootweg locatie: Heilooerbos in Heiloo
CONTACT email: info@ijsbaanheiloo.nl telefoon: bij ijs bereikbaar onder nummer 072 - 511 41 24
SOCIAAL

TOEGANG

ingang Zandersloot, hoek Kuillaan

en

Openingstijden

bij ijs op de baan:

Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur tot 21.00 uur - Zondag vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur - Geen parkeerfaciliteiten
Seizoenkaart per persoon 7,50 Seizoenkaart (*) 5,00 bij voorverkoop ( voor 1 december van ieder jaar betaald, wordt aan huis bezorgd !!! ) Dagkaart (**) aan het loket 3,00 tijdens ijsperiode - Kind(eren) t/m 11 jaar - gratis toegang Kaarten bestellen gaat via de mail: info@ijsbaanheiloo.nl (*) als er in een winterseizoen niet op de ijsbaan in Heiloo geschaatst kan worden, heeft de kaarthouder recht op éénmalige toegang tot de IJsbaan De Meent te Alkmaar. (**) voor scholen kunnen speciale tarieven worden aangevraagd.
Natuurijsbaan HEILOO

WELKOM

op de website van de Natuurijsbaan in Heiloo met een 400 meter baan, een recreatiebaan, aparte delen voor kinderen om te (leren) schaatsen, schoonrijden en een ijshockeyveld. Uiteraard met Koek en Zopie.
HISTORIE BIJNA 100 JAAR De Heilooër IJsbaan bestaat al sinds december 1924. - Na een traditie van schaatsen op de vijver en grachten van het landgoed Nijenburgh werd in 1924 door jonkheer H. van Foreest een stuk grond, gelegen aan de Zanderslootweg – hoek Kuillaan met medewerking van direct betrokken huurder, beschikbaar gesteld om in de winter te kunnen schaatsen. - De gedachte om in de Heiloo ijssport te beoefenen was ontstaan op een bestuursvergadering bij de plaatselijke Voetbalvereniging V.V.H. Er kon vanwege vorst niet op de velden worden gespeeld. En zo kwam ter sprake of het beoefenen van ijssport een mogelijkheid was om ook in de winterperiode actief te blijven. - Bij het zoeken naar een geschikte ijsvlakte met enige beschutting werd de aandacht gevestigd op een stuk terrein in de bossen van Nijenburgh. Dit initiatef leidde tot overleg met de plaatselijke IJsclub (zonder ijsbaan). Overleg tussen beider Besturen gaf aanleiding tot het maken van een afspraak over dit plan met de familie Van Foreest, eigenaar van het terrein. - De heren W. van der Vall, namens V.V.H., en C. Zeeman namens de IJsclub namen op zich om aan de heeren Van Foreest te gaan vragen of en op welke voorwaarden de beschikking over het terrein zou kunnen worden verkregen. Zowel Jonkheer N. van Foreest, burgemeester van Heiloo als jhr. H. van Foreest waren zeer enthousiast over dit initiatief en opzet van dit plan en zegden alle medewerking toe. Als bijdrage in de eventueel te maken kosten stelden zij ieder een bedrag van f 100,00 beschikbaar. De hulp van de heer J.J. Mann werd ingeroepen om als deskundige van advies te dienen of het terrein als ijsbaan geschikt zou zijn te maken. - Zo volgden in de loop van 1924 diverse besprekingen elkaar op en ontstond bij beide verenigingen de mening dat het oprichten van een afzonderlijke vereniging voor het daarstellen en exploiteren van een ijsbaan de beste was. Ondertussen was het terrein door heer Mann bekeken, gewaterpasd en in tekening gebracht. De horizontale ligging was niet zo bijzonder gunstig. Het terrein liep naar het oosten gemiddeld 50 cm op. Aan de andere zijde van de Zanderslootweg ligt een terrein dat bijna waterpas is gelegen en daardoor beter geschikt werd geacht. Echter minder beschut. - - - - De keuze viel uiteindelijk op het meer beschutte stuk terrein, temeer omdat het water ondanks het verloop toch op dit terrein kan worden gehouden. En zo begon de start voor de aanleg van natuurijsbaan op een mooi plekje in het bos. Dit stuk land, ter grootte van 3 ½ hectare en in een driehoek gelegen, was in huur bij de heer Willig. Door bemiddeling van de jhr. H. van Foreest, stemde deze huurder er in toe, dat op het terrein een ijsbaan zou worden aangelegd. - UIt bestuursleden van beider verenigingen werden een viertal commissies benoemd. In de Financiele: de heren Jhr. H. van Foreest, P. Klopper en H.E. Deekens; in de Technische: de heren J.J. Mann, P.A. Holtes en C. Zeeman; in de Perscommissie: de heren J. v.d. Vall en P. de Jager jr. en in de Statutencommissie: de heren W. v.d. Vall en W.Bruul. - De jonkheer H. van Foreest werd verzocht om tijdelijk het voorzitterschap van de nieuwe vereniging te aanvaarden, alsook de heer W. Bruul als tijdelijk secretaris. Beide heren aanvaarden deze voorlopige functie. - Op 5 november 1924 wordt in aanwezigheid van alle commissieleden en met algemene stemmen besloten tot oprichting eener Vereeniging tot aanleg en exploitatie van een ijsbaan “. Daarmee was de vereniging IJSBAAN HEILOO geconstitutioneerd. - Negen dagen later worden op de 2de Bestuursvergadering nog 3 bestuursleden bij acclamatie toegevoegd. De ontwerpartikelen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden artikelgewijs besproken. Hierna stelt Voorzitter voor om de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aldus vast te stellen, waartoe met algemene stemmen wordt besloten. - Uit het beknopte jaarverslag van secretaris Bruul over 1924 - 1925 valt o.a. te lezen dat er deze winter wel een baan was, maar geen ijs. En dat het water op het terrein gehouden kan worden en daarmee was het advies van de heer Mann uitgekomen. Door het uitblijven van de vorst bleef het ledental verre beneden de verwachtingen. En was het voor het Bestuur een hele toer de financien enigszins te regelen. Tot dusver is het daarin geslaagd, met “ de wensch dat onze nu nog kleine Vereeniging eens heel groot moge worden “. Een kwestie bij de Gemeenteraad speelde van het Bestuur van de Vereniging Heiloo Vooruit, waardoor de RK bestuursleden zich verplicht voelden hun functie bij het Bestuur van de IJsbaan neer te leggen. Pas in december 1925 was er voldoende ijs(vloer) om de Natuurijsbaan voor het eerst in gebruik te kunnen nemen. - - In 1966 werd de eenheid Nijenburgh en het Heilooerbos, een verkoop van 71 ha bos, verkocht aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De ijsbaan maakt nog steeds deel uit van deze gronden en betaalt daarvoor een jaarlijkse pacht.
1
3
2
emailadres: info@ijsbaanheiloo.nl website www.ijsbaanheiloo.nl

Seizoenkaart 2021 - 2022

FEITEN

STATUS:      GESLOTEN    
STATUS:      GESLOTEN    